GUEST BOOK                  

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

F.C.I.-Standard č. 196 / 20.04.1998 / GB                      

BOLOŇSKÝ PSÍK
 (Bolognese)

ZEMĚ PŮVODU: Itálie

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 27.11.1989

POUŽITÍ: společenský pes

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: 
   Skupina 9 společenská plemena
   Sekce 1 bišonci a příbuzná plemena

                                                           Bez zkoušky z výkonu

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Původ plemene je směšován s původem maltézského psíka, protože jejich vzdálenými předky jsou stejní malí psíci zmínění v latinských spisech Aristotela (384 – 322 př. Kr.) pod označením „canes melitenses“.  Boloňští psíci, známí již v období starověkého Říma, patřili v celé epoše mezi nejoblíbenější dary dávané mocnými tohoto světa. Cosimo de Medici (1389-1464) přinesl ne méně než osm boloňských psíků do Bruselu jako dary pro belgické šlechtice. Filip II, král španělský v letech 1556 až 1598, poté, co obdržel dva boloňské psíky od vévody d´Este, děkoval v dopisu dárci těmito slovy: „tito dva malí psíci jsou nejkrálovštějším darem, který může kdokoliv učinit panovníkovi“. Boloňští psíci jsou vyobrazeni na malbách Tiziana, Pierra Breughela staršího a Goyi.

CELKOVÝ VZHLED: Malý, robustní a kompaktní, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí.

DŮLEŽITÉ POMĚRY: Kvadratická stavba, takže délka trupu je rovna výšce v kohoutku.

POVAHA / TEMPERAMENT: Velmi vážný, celkově ne příliš aktivní. Průbojný, učenlivý, silně vázaný na svého pána a jeho okolí.

HLAVA: střední délky, dosahující 1/3 výšky v kohoutku. Šířka hlavy, měřená na úrovni jařmových oblouků, je shodná s délkou hlavy.

MOZKOVNA:
Lebka
: mírně ovoidního (vejčitého) tvaru v předozadním směru a spíše plochá v horní části, má však konvexní postranní části; hrbolky čelní kosti jsou dobře vyvinuté. Podélné osy lebky a nosního hřbetu jsou rovnoběžné; čelní vráska je jen slabě zvýrazněná a týlní hrbol jen slabě patrný. Délka lebky je o málo větší než délka tlamy.
Stop
: dosti výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba
: ve stejné linii jako nosní hřbet; při pohledu z profilu je její přední strana vertikální. Je velká a musí být černá.
Tlama
: Její délka dosahuje 2/5 délky hlavy, nosní hřbet je rovný a postranní části tlamy jsou rovnoběžné, takže přední část tlamy je téměř čtvercová. Oblast spodní části očnice je dobře vytvarovaná.
Pysky
: horní pysky jsou málo vyvinuté do hloubky, nezakrývají spodní pysky, a spodní profil tlamy je ohraničen spodní čelistí.
Čelisti/Zuby
: Čelisti normálně vyvinuté, s horními a spodními oblouky navzájem perfektně přizpůsobenými. Zuby bílé, pravidelně vyrovnané, skus silný a úplný. Nůžkový skus, tolerován je klešťový skus.
Oči
: Posazené téměř v čelní rovině; dobře otevřené, spíše velké než normální velikosti. Oční víčko je kulaté, oční bulva nesmí vystupovat, oční bělmo není viditelné. Okraje očních víček musí být černé a duhovka je tmavě okrové barvy.
Uši
: vysoko nasazené, dlouhé a svěšené, ale dosti pevné v místě nasazení, takže horní část vnějšího ucha odstává od lebky, vzbuzujíc tím dojem, že hlava je větší než ve skutečnosti.

KRK: bez kožního laloku; jeho délka je rovna délce hlavy.

TRUP: pes má kvadratickou stavbu, délka trupu, měřená od ramenního hrbolku po hrbolek sedací kosti, je rovna výšce v kohoutku.
Kohoutek
: jen slabě vystupující z hřbetní linie.
Hřbetní linie
: rovný profil zad a mírně konvexní profil beder harmonicky přecházejí v linii zádě.
Záď
: velmi mírně spáditá; je velmi široká.
Předhrudí
: špička hrudní kosti (manubrium) jen slabě vystupující
Hrudník
: prostorný, dosahuje do úrovně loktů, s dobře klenutým hrudním košem, hloubka dosahuje téměř poloviny výšky v kohoutku.
Spodní linie
: sleduje profil hrudní kosti, potom mírně stoupá k břichu.

OCAS: nasazen v prodloužení linie zádě, nesen v oblouku nad hřbetem.

KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY
: v celkovém vzhledu jsou zcela rovné a rovnoběžné vzhledem ke střední rovině těla.
Ramena
: délka lopatek je rovna 1/4 výšky v kohoutku; vzhledem k horizontále jsou šikmé a jsou blízko vertikále vzhledem ke střední rovině těla. Jejich pohyb je dostatečně volný.
Nadloktí
: dobře přiléhající k trupu, je téměř stejné délky jako ramena, ale méně šikmé.
Lokty
: jsou v rovině rovnoběžné se střední rovinou těla.
Předloktí
: jeho délka je rovna délce nadloktí; sleduje zcela vertikální směr.
Nadprstí a kloub nadprstí
: při pohledu zpředu navazují na vertikální linii předloktí. Při pohledu z profilu je nadprstí poněkud šikmé.
Přední tlapky
: oválného tvaru, s tmavými pružnými polštářky tlap a velmi tvrdými černými drápky.¨

PÁNEVNÍ KONČETINY: v celkovém vzhledu a při pohledu zezadu musí sledovat od hrbolku kosti sedací k zemi zcela vertikální linii; jsou vzájemně rovnoběžné.
Stehna
: jejich délka je rovna 1/3 výšky v kohoutku. Jdou šikmo shora dolů a zezadu dopředu a jsou zcela rovnoběžná se střední rovinou těla.
Bérec
: je delší než stehno.
Hlezenní kloub
: úhel hlezenního kloubu (tibia-tarsální) není příliš sevřený.
Nárt
: vzdálenost mezi hlezenním kloubem a špičkami prstů je o málo menší než třetina výšky v kohoutku.
Zadní tlapky
: stejná charakteristika jako přední tlapky, pouze jsou méně oválné.

POHYB: volný, energický, hlava nesena ušlechtile a elegantně.

KŮŽE: po celém těle dobře napnutá a přiléhající k tělu. Viditelné sliznice a třetí oční víčka musí být pigmentovány černě.

OSRSTĚNÍ:
SRST
: dlouhá po celém těle, od hlavy po ocas, od hřbetní linie k tlapkám. Na tlamě je kratší. Dosti chundelatá, proto nepřiléhající, spíše chomáčkovitá, netvoří prameny.
BARVA
: čistě bílá, bez skvrn a jiných odstínů bílé.

VÝŠKA A HMOTNOST:
Výška v kohoutku
Psi
Feny
27 až 30 cm
25 až 28 cm

Hmotnost:                   od 2,5 do 4 kg.

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.
       -
 strabismus (šilhavost)

ZÁVAŽNÉ VADY:
-
         výrazná konvergence nebo divergence horních podélných os
-
         konvexní nosní hřbet (římský nos)
-
         prognathismus (tj. slabý předkus či podkus), pokud mění vnější vzhled tlamy
-
         výška pod 25 cm a nad 33 cm u psů a pod 22 cm nebo nad 32 cm u fen.

VYŘAZUJÍCÍ VADY:
-
         agresivita nebo přílišná plachost
-
         depigmentace nosní houby
-
         nosní houba jiné barvy než černé
-
         předkus (spodní čelist delší než horní)
-
         oboustranná depigmentace očních víček
-
         skvrna na rohovce
-
         chybící ocas
-
         zkrácený ocas, ať už přirozeně nebo uměle
-
         jakákoliv jiná barva než bílá
-
         skvrny a tečky

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORIGIN: Italy

DATE OF PUBLICATION OF THE VALID ORIGINAL STANDARD: 27.11.89

UTILIZATION: Companion dog

FCI'S CLASSIFICATION: Group 9: Companions and Toys - Section 1: Bichons and related Breeds Without Working Trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY - Its origins are confused with those of the Maltese, because its distant ancestors are the same little dogs mentioned in Latin by Aristotle (384-322 BC) under the denomination of "canes melitenses". Already known in the Roman era, the Bolognese appears most especially among the very appreciated gifts which were made during a whole era by the powerful of that world. Cosimo de Medici (1389-1464) brought no less than eight to Brussels as gifts to as many Belgian noblemen. Philipe II, King of Spain from 1556 to 1598, after having received two as a gift from the Duke d'Este, thanks the donor in writing saying "that these two little dogs are the most royal gifts one can make to an emperor". Bolognese are represented in paintings of Titian, of Pierre Breughel called le Vieux and Goya.
 

GENERAL APPEARANCE - Small size, stocky and compact, covered with a pure white coat, long and fluffy.

IMPORTANT PROPORTIONS - Square built, the length of the body being equal to the height at the withers.

BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT - Very serious, generally not very active. Enterprising, docile, very much attached to his master and his entourage.

HEAD - Of medium length, reaches 1/3 of the height of the withers. Its width, measured at the level of the zygomatic arch is the same as its length.

Stop - Rather accentuated.

CRANIAL REGION - The skull of slightly ovoid (egg-shaped) shape in the sagital direction and rather flat in its upper part, has rather convex sides; the protuberances of the frontal bones are well developed - The longitudinal axes of the skull and muzzle are parallel: the frontal furrow is slightly accentuated and the occipital protuberance slightly marked. The length of the skull is slightly more than that of the muzzle.

FACIAL REGION - Nose - On the same line as the topline of the muzzle; seen in profile, its foreface is on the vertical, is large and must be black.

Muzzle - Its length is equal to 2/5 of the length of the head; the topline of the muzzle is straight and the sides of the muzzle are parallel, so that the fore part of the muzzle is almost square. The lower orbital region is well chiselled.

Lips - Upper lips being very developed in height, they do not cover the bottom lips, and the bottom profile of the muzzle is determined by the lower jaw.

Jaws - Normally developed, with top and bottom aches perfectly adapted.

Teeth - White, evenly aligned, with strong and complete dentition. Articulation of incisors as scissor bite; pincer bite tolerated.

Eyes - Set on an almost frontal plan: well opened, of superior to normal in size. Eyelid opening is round; the eyeball must not be prominent; the white of the eye is not visible. The rims of the eyelids must be black, and the iris of a dark ochre colour.

Ears - High set, they are long and hanging, but rather rigid at their base, so that the upper part of the external ear is detached from the skull, giving thus the impression of the head being larger than it really is.

Neck - Without dewlap; its length is equal to the length of the head.

Body - The dog being of a square construction, the length of the body, measured from the point of the shoulder to the point of the buttock bone is equal to that of the height at the withers.

Top profile - The straight profile of the back, and that of the loin, slightly convex, merge harmoniously in the line of the croup.

Withers - Not very prominent from the top line.

Chest - Ample, let down to level of elbows, with well sprung ribs, the height reaching almost half of the height at the withers.

Brisket - Point of sternum not very obvious.

Croup - Very slightly sloping; is very wide.

Under line - Following the profile of the sternum, then rises slightly towards the belly.

Tail - Set in the line of the croup, carried curved over the back.

 

LIMBS

Forequarters - Considered on the whole, they are perfectly straight and parallel in relation to the median plane of the body.

Shoulders - The length of the shoulder blades is equal to 1/4 of the height of the withers; in relation to the horizontal, they are slanting and are near the vertical in relation to the median plane of the body. They are well free in their movements.

Upper-arm - Well joined to the body, of an almost equal length to that of the shoulder, but less slanting.

Elbows - They are on a parallel plane to the median plane of the body.

Forearm - Its length is equal to that of the upper arm, follows a perfect vertical direction.

Pastern joint and pastern - Seen from the front, they continue the vertical line of the forearm - Seen in profile, the pastern is a little bit slanting. Forefeet - Oval shaped, with well cushioned dark pads and very hard black nails.

Hindquarters - Considered on the whole and viewed from the back, they must follow from the point of the buttock bone to the ground a perfectly vertical line. They are parallel to each other.

Upper thighs -Their length is equal to 1/3 of the height of the withers. They are slanting from top to bottom and back to front and perfectly parallel to the median plane of the body.

Lower thigh - Is longer than the upper thigh.

Hock - The tibia-tarsal angle is not very closed.

Hocks - The distance from the point of the hock to the ground is slightly less than a third of the height of the withers.

Hindfeet - Same characteristics as the front feet, but less oval.

Gait/movement - Free, energetic, with a noble and distinguished head carriage.

Skin - Well taut and welded to the body all over, the visible mucous membranes and the third eyelids strictly pigmented black.

 

COAT

Type of hair - Long all over the body, from head to tail, from the top line to the feet. It is shorter on the muzzle. Rather fluffy, thus not lying flat, but in flocks; never forms fringes.

Colour - Pure white, without any patches nor any shades of white.

Size & weight - Height at withers: males 27 to 30 cm - Females 25 to 28 cm. Weight: from 2,5 to 4 kg.

Faults - Any departure from the foregoing points constitutes a fault which when judging must be penalized according to its seriousness and extension; the same goes for squinting (strabismus).

Serious faults - Accentuated convergence or divergence of the upper longitudinal axes; convex muzzle (Roman nose) - prognathism, if it alters the outer look of the muzzle - size under 25 cm and more than 33 cm in the males and under 22 cm. or more than 32 cm in females.

Disqualifying faults - Undershot mouth - depigmentation of the nose - nose of any other colour than black - bilateral depigmentation of the eyelids - wall-eyed - tail less - shortened tail whether natural or artificial - any other colour than white - patches and flecks.

Note - Male should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

 

 

 

Updated: 09. 01. 2015 

jindra.celikovska @seznam.cz              +420 731 288 535              K Poště 25O, 103 00 Praha - Kolovraty